Tekniskreglement for dragrace

2002

Generelle tekniske bestemmelser

§ 614

1. Motor

1.1 Kjølesytem
Alt kjølesystem / radiator skal være montert på orginal plass i biler med karrosseri .
Front motor dragstere skal ha kjølesystemet plassert t foran motoren .
For bakmotor dragstere er plassering fri, med ved radiator montert foran motor , skal det være en deflektorplate som dekker  fra rammerør til rammerør og opp til toppen av velte bøylen.

Se 4.1 deflektorplate.

1.2 Motor

For klassene med ET raskere enn 10,99 sek. er det obligatorisk med en fabrikkprodusert vibrasjonsdemper for veivaksel som oppfyller kravene  til harmonic  balancer  SFI  Spec 18.1.

I gruppene med ET raskere en 10,99 sek. med manuell girkasse, skal et ekstra motorfeste finnes som fungerer slik, at bakre del av motoren ikke faller ned ved evnt. clutch /svinghjuls havari.

1.3 Eksossystem

Alle biler skal være utstyrt med et system som leder eksosen ut av karosseriet bakover, bort fra fører og bensintank. Separate ror fra hver sylinder skal festes sammen på en slik måte at de ikke kan løsne under løpet. Fleksible rør er forbudt.

1.4 Flammebeskytter

Forgassere skal i de tilfeller hvor de stikker opp over panseret eller om panser ikke finnes, være utstyrt med flammebeskytter eller trakt av metall for å forhindre at drivstoffet dras ut i luftstrømmen og blåser mot føreren.

1.5 Drivstoffsystem

Plassering

Alle tanken, rør, slanger, ventiler og pumper skal plasseres utenfor fører plass /cupe men innenfor ramme rør og chassi. Alle tanker skal være montert utenfor førerplass, og isolert fra denne med en brannvegg som helt forhindrer av drivstoff kan lekke inn.

”Cool cans” i biler med karosseri skal være montert minimum 6´´ foran  brannvegg.  Fuel blocks skal være plassert minst 6´´ foran  svinghjul. Bensintrykkregulator med  metall omspunnende slanger og  fittings  kan monteres på brannvegg.

Tanker

Drivstoff tanker plassert utenfor karosseri og ramme skal være monter i en ramme av  stålrør.

Denne skal være konstruert av rør med minimum 1 ¼ ´´ diameter og  0.065 ´´ tykkelse av crom moly  kvalitet eller 0,118´´ tykkelse i mild steal.

Tanken skal være utstyrt med tett lokk og utlufting utenfor karosseriet med en anordning som hindrer lekkasje ved eventuelt velt.

Dersom tanker av type fuel cells anvendes, skal denne være beskyttet med metall dersom den stikker utenfor karosseriet eller under gulvet i bagasjerommet. Beskyttelsen kan være laget av 0.6mm stål eller 0.8mm. aluminium. Alle ikke-metaliske  tanker eller fuel cells skal være jordet til rammen.  

Rør og slanger

Alle ikke orginale drivstof rør ( OEM ) skal være av  metall eller metall omspunnende slanger.

Mellom ramme og motor tillates maksimum 12´´  fuel slange som  ikke er metall omspunnenet.

Dersom rør er trukket i umiddelbar nærhet av svinghjulet, skal disse være innkapslet i ett  16´´ langt stålrør med minimum 1/8´´ tykkelse og godt festet .

I de tilfeller der drivstoffrør passerer i nærheten av kompressordrift, skal røret være  innkapslet i et stålrør.

Pumper / ventiler

Biler med ikke OEM mekaniske pumper eller innsprøytning, skal ha en hurtigvirkende avstengningsventil som er montert på hovedrøret mellom tank og forgasser/injektor. Denne skal være lett tilgjengelig fra førerplassen.

1.6 Bensin

I de grupper hvor drivstoff er definert som bensin, er NHRA`s normer for "Racing-gas" gjeldende. Tilsatser (oktan-booster) som høyner oktantallet og effektiviteten er forbudt.

"Water-injection" er tillatt i alle grupper. Nitrous Oxide (lystgass) er tillatt enkelte grupper

1.7 Væskeoverflod

Alle biler med noen form for væskeoverflod fra kjølesystemet som kan spilles på banen, skal ha en oppsamlingsbeholder på min. 0,5 liter som forhindrer at dette skjer.

1.8 Metanol

I de grupper hvor drivstoff er definert som metanol, er NHRA`s normer  gjeldende.

1.9 Lystgass

I de grupper hvor lystgass er tillatt gjelder følgende:

Flasken skal være merket med minimum DOT – 1800 pound og vær identifisert som Nitro Oxide. Den skal være godt festet til rammen eller gulvet. Det skal være god ventilasjon. Flasken skal ikke monteres i motorrom. Dersom flasken er montert i nærhet av førerplass skal den være utstyrt med en sikkerhets ventil som har  en utluftning på utsiden av kjøretøyt.  Alle slanger skal tåle min. 3000 PSI.

Lystgassens elektriske system skal være separert fra bilens øvrige elektriske system koblet via reléer. Tenning- og startbrytere skal være adskilte, og avstengningsventilen skal være merket "kill NOS". Systemet skal bare kunne aktiviseres ved full trottle. Solenoidene skal være produsentens originale til systemet.

En "pressure safety switch" skal bryte lystgasstilførselen ved trykkfeil i bensinsystemet. Min. 5 kg brannslukker  med min. en dyse mot  fører og en mot motor er obligatorisk. Bak på bilen skal det finnes en hovedbryter for avstenging av lystgassanlegget.

Bilen skal være påført varselskilt for "gass under trykk.

Gul triangel med sort kant, samt FIA`s varselskilt for NOS, grønn firkant med hvit tekst og ramme.

Ingen deler av lystgassanlegg får under noen omstendighet trekkes gjennom førerhuset.

1.10 Oljesystem

Ingen del av oljesystemet er tillat i førerrom  eller utenfor chassiet. Olje trykksmåler med stålrør eller metallomspunnen slange er tillatt i kupen.

1.11 Propylene oxide

Er forbudt i alle grupper.

1.12 Kompressor

Roots-type

Maksimum størelse er 14-71.

Maksimum rotor hus lengde er19´´

Maksimum bredde på kompressorhus er 11 ¼´´

Minimum gods tykkeløse i hus er ¼´´

Minimum front plate tykkelse ¼´´

Minimum  bakplate tykkelse 0.300´´

Maksimum rotor ”cavity” diameter er 5,840´´

Rotor helix vinkel kan ikke være store en standar 71 –serie  GM  type rotor (4 grader  pr inch).

Maksimum overdrive er 70 %

Kompressoren skal være montert på innsuget med aluminiumsbolter for biler med ET raskere en 7.50.

Se klasse bestemmelser for  sikkerhetsventile, ”burst panel” og sikkerhets remmer.

Roots type High-Helix

Må ha same maksimum hus dimmensjon  og maksimum rotor cavity diameter som standar Roots.

Rotor helix vinkel kan ikke overskride 6.5 grader pr inc. (123,5 grader totat over 19´maksimum rotor lengde)

Bruk av High-Helix kompressor er kunn tillat i gruppert med ET raskere en 7.50 sek.

Maksimum overdrive er 70 %

Kompressoren skal være montert på innsuget med aluminiumsbolter for biler med ET raskere en 7.50.

Se klasse bestemmelser for  sikkerhetsventile, ”burst panel” og sikkerhets remmer.

Screw-type

Må oppfylle SFI Spec. 34.1 og kun tillatt i FIA klasser Top Metanol Dragster og  Funny  Car.

Biler som har kompressor må utstyres med en beskyttelseskåpe over drivningen av min. 1,5 mm tykk stålplate eller 2,5 mm aluminiumsplate, fast montert i motor eller i rammen.

Ved reimdrift skal drivstoffslanger og oljeledninger som passerer reimdriften være innkapslet i stålrør.

1.13  Kompressor sikkerhets utstyr.

For grupper med ET raskere en 7.50 se FIA regelement

For grupper med et høyere en 7 .50 gjelder SFI Spec 14.1 på fangremmer som forhindrer kompressorløft. Disse skal  oppdateres annet hvert år fra produksjonsdato.

1.14 Gasspedal

Alle biler skal ha fot manøvrert gasspedal som direkte påvirker speldakselen.
Det skal også være  monteres en stopper som hindrer at gasstagene låser spjeldet  i full-gass stilling.
Det  kreves også en ekstern returfjær som påvirker gasstaget.

1.15 Veivhusventilasjon

Tillat i samtlige klasser .Der hvor det er obligatorisk skal veivhusventilasjonen  være tilkoblet en fast montert tank  med minimum volum på 3.8 liter. Tanken skal være konstruert med skillevegger som forhindrer at olje som kommer inn på tanken ikke kan søles ut på banen.

Tanken skal ha gjennomsiktig nivårør  montert utvendig, dette for å kontrollere at tanken ikke inneholder veske før start. Alle slanger skal være festet til  tanken med klem koblinger og det samme gjelder mot motor.

2. Drivverk

2.1 Clutch hus sikring

Der det angis i de respektive klassereglement, skal stag eller annen innretning finnes, som forhindrer at clutch-huset forskyves bakover ved en eventuell clutch eller svinghjuls eksplosjon.

Minste tillatte dimensjon på staget er 22 mm (7/8``) diameter med godstykkelse på 2,1 med mer (0,083``) ved bruk av crom molly alternativ 3 mm ”mild steel”. Stagene skal festes med bolter med minimum dimensjon på 10 mm (3/8``). Bolter  med hurtiglås er forbudt.

2.2 Clutch

Alle biler med unntak av de som har automatgir, skal være utstyrt med fotomanøvrert clutchpedal.. Alle clutcher skal være i henhold til  SFI. Spec. 1.2, 1.3 eller 1.4. Alle pedaler skal ha et sklifritt belegg.

 

2.3 Kraftoverføring

I biler der føreren sitter umiddelbart ovenfor eller bak sentrum på bakakselen, skal det finnes et beskyttelsesskjold av stålplate, min. 3 mm tykk. Dette skal være forsvarlig montert. Platen skal beskytte føreren mot evnt. akselbrudd/krysshavarier. Ved bruk av  såkalt couplers , rette koplinger uten aksel kryss, er minimum tykkelse på bekyttels plate i aluminium 1.5 m m (0,63``), i denne skal det finnes en inspeksjonsluke.

Beskyttelses platen skal være boltet til bakaksel og clutch hus / gearkasse.

Alle biler som har fritt roterende og åpne mellomaksler, skal ha ring (bøyle 360 grader) laget av min.  6 mm tykk og 50 mm bred stålplate sikkert montert innenfor 150 mm fra det fremste krysset. Dette for å holde mellomakselen oppe ved evnt. kryss-svikt.

autobefales også ved bakre krysset. Når hel rørramme benyttes, kan også mellomakslingen være av rør med minimumsmålene 7/8" x 0,065" eller 22,5 x 1,7 mm.

Åpne mellomaksler må i det området de passerer i umiddelbar nærhet av noen del av førerens kropp være helt innesluttet med min. 3 mm stålplate som er forsvarlig festet i ramme eller rammekonstruksjon.

2.4 Svinghjul

Svinghjul og trykkplater som er orginal produsert i støpejern er forbudt. Svinghjul og clutch skal være godkjente i hennhold til SFI Spec 1.1 eller 1.2.

2.5 Clutch-hus og Motorplate

All form for modifisering av clutch-hus som er ihht. SFI Spec 6.1 eller 6.2 er forbudt.

2.6 Bakaksel

Sveising av differensial drev er forbudt.

Kun akslinger spesialprodusert for racing er obligatorisk på alle biler med raskere ET en 10.99.

For å forhindre at stikkaksler sklir ut av akselhylsene  skal alle biler skal være utstyrt med en sikring som låser drivakslene.

Minimums krav er en lager lås brikke av aluminium med godstykkele på 3 mm ( 0,120``),eller en av stål med minimum godstykkelse på 2,25 mm ( 0.090``).

Fullflytende  aksler anbefales. Original C-clip  låsning er ikke tillat.

2.7     Transmisjon.

Ved bruk av automatkasse eller Lenco, kreves det en sprengbeskyttelse over planetgirene i transmisjonen. Den kan også bestå av enten en matte rundt hele transmisjonen etter SFI Spec 4.1 eller en halvsirkelformet 6 mm tykk stålplate.

 

 

 

Dersom automatkassen monteres inne i kupeen, skal sprengbeskyttelsen alltid bestå av en sprengmatte. Ved montering av en Lenco uten sprengmatte, skal girkassens fremre og bakre hus være sammenkoblet på forsvarlig måte, slik at deler av huset ikke kan separeres eller rotere i bilen. Denne braketten for sammenkobling skal også være montert til bilens øvrige rammekonstruksjoner.


For gruppene S/C, S/G, må automat kassen være utstyrt med en flexplate i henhold til SFI Spec. 29.1. Det skal være en spreng beskyttelse  for flexplaten i henhold til SFI Spec 30.1

3. Understell og bremser

3.1 Bremser

På alle biler, uansett gruppe, skal "pedalreserven", dvs. hvor langt bremsepedalen går før bremsevirkning inntrer, kontrolleres.

Alle biler skal min. ha brems på begge bakhjul med hydraulisk system. Overdrevet letting av bremseskjold, bremsesko, bremsetromler etc. er forbudt.

Kjølehull skal om dette er nødvendig borres på et slikt sett at de ikke svekker konstruksjonen. Om håndmanøvrert bremsespak benyttes (COMP, D, TAD, FC, TM), må håndtaket være plassert i kupéen innenfor karosseriet. Hvis det i umiddelbar nærhet av beskyttelseskåpen for svinghjulet befinner seg bremserør, skal disse kapsles inn i min. 3 mm tykke- og 35 cm lange stålrør.

Line-loc tillates i samtlige grupper med firehjulsbrems. Line-Loc skal ikke virke på drivhjulene.

3.2 Støtdempere

Samtlige biler skal ha fungerende støtdempere på de hjul som er avfjeret.  Støtdemperne kan være hydrauliske eller av friksjonstype.

3.3 Styring

Unormalt stor slark må ikke forekomme. Styrestag og parallellstagender skal være sikret og låste. Ombygde og modifiserte styresystemer må kontrolleres med hensyn til sveiser og feilaktige deler. Sveisefuger må ikke slipes overdrevent. Kun tradisjonelle styresystemer produsert av bilfabrikant må benyttes. Alle styrestagender skal ha min. 3/8" eller 10 mm diameter, og de skal monteres med en skive slik  at kuleledd ikke kan skli ut. Styresnekker skal monteres i rammen og får under ingen omstendigheter festes til clutchkåpen. Det anbefales at styresnekken monteres bakenfor clutchkåpen. Rammestammens ledd kan bestå av bøyelig wire. Den skal ha vært originalmontert på kjøretøy i serieproduksjon med tilsvarende vekt. Monteringsvinkelen skal også tilsvare den originale.

3.4 Fjæring

Alle biler skal være utstyrt med helt avfjærende aksler og med fjæringssystem produsert av bilprodusenten (f.eks. blad-, spiral-, torsjons- fjær).

Fast montere bak eller framaksler  er tillett i henhold til klasse regler.

3.4.1 Forstilling

På alle  biler med A-armer som er ubelastede og McPherson  skal stagender av type "Heim-joints", "Uni-ball"  ha min. diameter på 3/8" eller 10 mm. På biler med belastede A-armer skal stagendene være ½” eller 12 mm . For alle stagender gjelder at de  skal monteres med en plan skive for å forhindre at lagerkulen hopper ut av sitt leie eller dras av.

3.4.2 Bakstilling.

For alle biler med ombygd eller spesialkonstruert bakakselopphenging av fjærende konstruksjon, kreves det at boltfestninger og stagender (tractionbars, radius rods etc.) har en min. diameter av 5/8" eller 16 mm. Imidlertid anbefales diameter 3/4" eller 18 mm av kvalitetsstål (120 kg/mm2).

Ladder bar skal ha fremre stagende ¾ eller 18mm, mens bakere stagender skal vøre 5/8 eller 16mm.

4-link skal ha stagender på minimum 3/8 eller 16mm i begge ender.

Tractionstag og bakakselfester får ikke være lavere enn laveste punkt på bakfelgen.

 


3.5 Wheeli-bars.

Hjulene får ikke være av metall .

 

4. Ramme

4.1 Forstillingsvinkler

Alle biler, uansett gruppe, skal ha vel balansert positiv caster for å ha en god retningsstabilitet i alle hastigheter, selv også ved innbremsing.

4.2 Ballast

Materialer som brukes til ballast være permanent montert. festet ved hjelp av verktøy. Ballasten skall ikke monteres bak karosseriet, og ikke over høyeste punkt på bakhjulene.

Væsker, sandsekker, steiner, uformelige metallgjenstander el. l. får ikke benyttes som ballast.

Vekt bokser (to stykker) konstruert av 3mm  stål, kan inne holde mindre gjenstander (eks. sandsekker blyghagel eller blylodd). Maksimal vekt på hver vektboks er 45,4 kg (100 lbs). Vektboksen skall være montert til bilens ramme konstruksjon med minst 2 stykk 12mm bolter.

Hver enkelt vekt får ikke veie mer enn 45,4 kg/enhet( 100 lbs). Maks. tillatte ballast er spesifisert under hver klasse, men får ikke være mer enn 226.8 kg.(500lbs.), unntatt junior dragster der maks. er 11,3 kg (25 lbs).

         

4.3 Deflektorplate

På samtlige dragstere med bak montert motor skal det være en beskyttelse plate mellom fører og motor.   Den skal være  av en min. 1,5 mm tykk stål/ titan plate, evnt. 3 mm aluminiumsplate (6061 T6).

Denne platen skal strekke seg 25mm over øvre kompressordriving til 25mm under nedre kompressordriving. Den skal være minst 25mm bredere en det bredeste stedet på kompressordrivningen. Denne platen kan med fordel sveises til rammen eller festes med minimum 4  8mm stålbolter.

Selv når kompressor ikke benyttes, skal det det være en brannvegg som strekker seg ut til sidene av karosseriet, samt fra nedre del av rammen og minst opp til øvre rammerør (tverr-røret bak skulderpartiet).

Samtidig skal dette være en beskyttelse for de som har drivstofftanken plassert bak føreren.

 

4.4 Ramme

Sveisefuger skal ikke slipes overdrevent og skal kunne kontrolleres tilfredsstillende. Der fremakselen i en rørs ramme er montert over rammen, skal det finnes en fjæringsstopp (bøyle el.l.) for å unngå at rammen kommer i kontakt med banen ved eventuelt fjærbrudd.

Ramme for biler med ET raskere enn 7.50 sek. skal være bygget etter SFI Spec.

4.5 Bakkeklaring

Samtlige biler skal ha en bakkeklaring på  minimum 75 mm frigang målt fra fra bilens fremre parti til 30 cm bak forhjulenes sentrum. For øvrige deler av bilen skal bakkeklareingen være minimum 51mm. For  bunnpanne og eksossystem kan klaringen være lavere,

4.6 Sprekk test.

Ved ombygninger eller sveising av chassis, kan  Magnaflux test  utført av sertifisert teknisk personell bli pålagt

4.7 Bremseskjerm

Bremseskjerm er obligatorisk på alle biler med slutthastigheten over 240 km/t.

TMD,  TMFC, FC og TF skal være utrustet med to skjermer som har felles utløserhåndtak.

Dessuten skal skjermenes lineinnfesting og den del som linen er sammenbundet i, være innkapslet i flammehemmende materiale.

Det  skal  være en sikkerhetsanordning (transportsikring) for skjermen utrustet med en rød vimpel. Sikringer til bremseskjerm skal fjernes før ”stage”.

Bremseskjermen skal ikke være pakket mer to timer før hvert heat

Det forbudt å feste skjermen i den fjærende bakaksel.

4.8 ”Pinion support”

Alle biler med med åpene roterende mellomaksel skal være utrustet med ett momentstag for å forhindre at bakakselen vri seg . En sk ”Torque tube” lavet av 3mm stål annbefales for å  dekke mellomakselen.

Bøyle

4.9 Veltebøyler (roll bar))

Biler med, E.T. raskere enn 11,99 sek. (7,70 1/8 mile) skal ha velte bøyle. Alle cabrioleter  eller andre biler uten orginal montert tak , skal ha minimum veltebøyle uansett ET.

Generelt for alle typer bøyler er at hovedbøylen skal ligge innen 15 cm bak førerens hode og at alle øvrige rør skal følge takplaten.

Hovedbøylen bør strekke seg minst 8 cm over førerens hjelm ved normal kjørestilling og den skal være sikkert montert og godt oppstøttet. Der føreren risikerer å støte mot rørene skal rørene være beskyttet med stopping.

Alle biler med original hel ramme må ha en veltebøyle sveiset til rammen.

Biler med selvbærende karosseri kan benytte to kvadratiske plater på over- og undersiden av 

gulvet. Min. størrelse på platene er 152 mm x 152 mm. Min. tykkelse er 3,2 mm. Platene skal være

festet med min. 10 mm bolter. Avstanden fra hjelmen til hovedbøylen skal være maks. 15 cm i

loddrett stilling når føreren sitter i normal sittestilling.

Alle rør skal være min. 44,5 mm x 3,0 mm sømløse stålrør.

For biler med Vognlisens  fra før 01.01.98 gjelder tidligere regelverk.

                           

Hovedbøylen skal være laget i ett stykke og være utstyrt med et lett tilgjengelig  6mm inspeksjons hull.

Radien på bøylen får ikke være mindre enn 3 x rørets diameter, og bøyene bør ikke være mer en 900 .

Sveising av bøyle / bur bør skje med TIG- eller MIG sveising.

OBS! gjeldene fra år 2003

VELTEBUR

Obligatorisk i alle biler raskere enn 10,99 eller med toppfart over 217 km/t.

På biler med uendret originalkarrosseri (fra og med torpedovegg og bakover) som kjører saktere enn 10,00 kan veltebøyle  benyttes i stedet for veltebur.

4.10 Veltebur (roll cage)

4.10.1 Alle biler med original hel ramme må ha et veltebur sveiset til rammen.

 

Min. dimensjon på rør A = 41,3 mm x 3,0 mm

Min. dimensjon på rør B = 38,1 mm x 3,0 mm dersom to rør benyttes med maks. lengde = 76 cm

                                       B = 34,9 mm x 3,0 mm dersom fire rør benyttes

                                       B = 31,8 mm x 3,0 mm dersom seks rør benyttes

Min. dimensjon på rør C = 31,8 mm x 3,0 mm

Min. dimensjon på rør D = 31,8 mm x 3,0 mm

4.10.2 Dragstere med bakmontert motor, E.T. 7,50 sek. eller saktere

          

Min. dimensjon på rør A = 38,1 mm x 3,0 mm

Min. dimensjon på rør B = 41,3 mm x 3,0 mm

Min. dimensjon på rør C = 34,9 mm x 3,0 mm

Min. dimensjon på rør D = 31,8 mm x 3,0 mm

Min. dimensjon på rør E = 25,4 mm x 3,0 mm

Min. dimensjon på rør F = 34,9 mm x 3,0 mm

Min. dimensjon på rør G = 15,9 mm x 3,0 mm

Min. dimensjon på rør H = 25,4 mm x 3,0 mm

Min. dimensjon på rør I = 31,8 mm x 3,0 mm

For alle biler med E.T. raskere enn 7,49 sek. (4.70 1/8 mile) gjelder SFI Spec

4.11  Skjøter på Bøyler/bur

Rør kan skjøtes ifølge med bolter, men bør sveises etter montering. Gjengede rør, magnesium- eller aluminiumsrør er forbudt.

4.12 Rørkvalitet

Chrome moly

Stål med en minimum strekkgrense på 400 N/mm2, DIN 2391, for eksempel 4130 N.

Chrome moly skal alltid TIG sveises og tilsats materiell som benyttes skal være for den material type som benyttes. Alle sveisepunkter bør glødes med en temperatur på ca. 550 0C for eliminere muligheten for sprekkdannelser.

Stål. DIN-norm 2391

Stål med minimum strekkgrense på 350 N/mm2 , for eksempel stål  ST35 NBK (SS1312).

Et bedre materiale er stål 52 NBK (SS2132) med minimum strekkgrense på 500 N/mm2 .

Hærdet stål

Stål med minimum strekkgrense på 400 N/mm2 , for eksempel stål  35 BK.

Benyttes denne ståltype skal bøyeverktøy for denne ståltype benyttes for ikke å endre stålets struktur og gi sprekkdannelser i bøyene

Sømmede rør
Sømmede stålrør med minimum strekkgrense på 350 N/mm2 , for eksempel SS37 (SS1313).

Sømmede stålrør i chassi –eller chassikitt fra autorisert , amerikansk produsent, godkjennes hvis sertifikat / FIA Homologering  fremlegges. Dette skal dokumenteres i bilens vognlisens signert av tekniker.

4.13    Akselavstand

Min. 228 cm (90"), max. differanse mellom venstre og høyre side er 25 mm (1") for biler som ikke har original motor. For dragstere gjelder  50 millimeter (2”) differanse.

5. Felger og dekk

5.1 Dekk

Dekk som er fabrikert med mønster skal ha min. 1 mm mønsterdybde.

Luftventil av skrutype er obligatorisk om slangeløse dekk benyttes på biler ET raskere en 11.99.

5.1.1 Sliks

Med slicks menes dekk som er fabrikert uten mønster. Disse skal skrus fast med min. 8 stk. 4,5 mm skruer pr. side på hver felg. Innerslange for slicks er obligatorisk.. Slangeløs montering kan tillates  om dekket er fabrikkert for denne type montering, og at felgen er i henhold til dekkfabrikantens krav. Ved denne type montering skal sertifikat fra dekkprodusent fremlegges. Slicks skal da monteres med min. 12 stk. skruer (16 anbefales) pr. side på hver felg. Min. skrue diameter er 4,5 mm. Innerliner anbefales.

Alle former for regummierte dekk er forbudt.

5.2 Dekk

Dekk foran skal være tilpasset bilens vekt. Alle biler med slutthastighet over 200 km/t skal ha dekk som er høyfartsmerket (min. HR), eller av type Front Runner.

På dragstere er det tillatt med motorsykkel dekk med høyfarts merking.

5.2 Felger.

Hjulkapsler skal  fjernes for kontroll av hjulmuttere, sprukne felger, slitte- eller for store bolthull, bakakselmuttere, låsepinner etc.

Bruk av hjulkapsler er forbudt.

Hjulbolter til bakhjulene skal stikke minst like langt ut gjennom felgen som diameteren på bolten.

Hjulmuttere skal gripe i hele sin lengde.

6         Innredning

6.1 Førerplass

Paneler eller bekledning av magnesium er forbudt.

6.2 Stol

Førerstolen i alle biler skal være slik konstruert, montert og polstret slik at den gir full støtte og beskyttelse av rygg og skulder ved eventuell rulling eller kollisjon.

Stolen skal monteres støtt, med feste i bunnen og rygg mot bur. Se forøvrig NSR § 304 pkt.9.

Stol av magnesium er forbudt, og stol av glassfiber type skal ha rammeverk av stålrør med minimum ytterdiameter 12,7mm.

   

6.3 Vindusnett

Beskyttelsesnett for sideruten av NARSCAR-type er obligatorisk  sammen med beskyttelsesbur, dette anbefales for øvrige grupper. Nettet får ikke festes i døren. Nettet skal være laget av bånd med min. 20 mm bredde. Nettet skal være permanent festet i nedkant med bolter.

Nettet skal være festet på innsiden av buret. For nettet anbefalse  SFI. Spec 27.1


7.  Karosseri

7.1  Reklame

Reklame se NSR§65

7.2 Spoiler og vinger

Se respektive klasse regler.

Ingen del av spoiler eller vinge får monters nermere noen del av dekk enn 152mm, 6”.

Fjærbelastet spoiler eller vinge er forbudt. Ingen automatisk justering eller forflytting av spoler eller vinge er tillatt under kjøring.

7.3 Startnummer

Startnummer skal markeres på begge sider av bilen. Tall skal være min. 15 cm og bokstaver min. 8 cm.

Startnummeret skal være sorte på lys bunn, eller hvite på mørk bunn. I tillegg benyttes gjerne høyre side av bakruten.

7.4 Brannvegg

Alle biler skal være utstyrt med en flammesikker og brenselbestandig brannvegg som skal dekke ut til sidene mot karosseriet, og fra høyeste punkt i motorrommet ned til gulvet. Alle hull i brannveggen må dekkes med metall eller annet flammesikkert materiale. Egen produsert brannvegg skal være av minimum 0,8mm aluminium eller 0,6mm stål. Magnesium er forbudt.

7.5 Gulv

Alle biler skal være utstyrt med et gulv av minimum 0,8mm aluminium eller 0,6mm stål som dekker førerhusets fulle lengde og bredde, samt til førersetets bakkant. Biler utstyrt med gulv under motorrommet, skal ha dreneringshull foran brannveggen.

Gulv av magnesium er forbudt

7.6 Luftinntak

Scoop har maksimalt tillatt høyde på 279mm (11”) hvis ikke annet er angitt i klasse reglene.

På biler med helt karroseri , måles høyden fra det orginale panser.

På åpne biler, måles høyden fra forgasserens topp.

7.8 Frontrute

I de grupper hvor uoriginale ruter kan anvendes, bør lexan anvendes i frontruten, minimum tykkelse 5mm. Farget glass i frontrute er kunn tillatt i de biler som er orginal fra fabrikkanten.

7.9 Ruter

Sideruter kan være plexiglass (3 mm tykk) i side- og bakrute

Sideruter skal ikke være mere farget enn at man tydelig kan se føreren.

8. Elektrisk

8.1 Batterier

Batteri montert på uoriginal plass skal fastspennes på forsvarlig måte med metallramme eller bøyle over batteriet med gjennomgående bolter (min. 10 mm), og skiver på begge sider dersom gulvet er festestedet. Minimum tykkelse på 3mm ved gulv av aluminium eller stålplate.

Batteri får ikke monteres i førerum. Maksimalt to batterier med total vekt 68 kg (150 Lbs) får monteres.

8.3 Tenningssystem

Alle biler skal være utstyrt med tenningsstrømbryter som skal nåes av føreren fra fastspent plass i stolen. Bryteren skal tydelig merkes med "på" og "av" stilling.

Trykk-knappkortslutning for magnettenning er ikke tillatt, kun strømbryter med "på" og "av".

Strømbryteren skal dessuten være slik dimensjonert at den klarer en strømstyrke på min. 25 ampere ved 12 volt.

8.4 Hovedstrømbryter

Hovedstrøm bryter er obligatorisk når batteriet er montert på uorginal plass.

Den skal monteres lett synlig slik at en person utenfor bilen har lett tilgang til denne. Tenningsstrømmen skal brytes uavhengig av type tenningssystem.

Bryteren skal være merket med en blå triangel og et lyn.

Dersom det er mulig, skal strømbryteren plasseres bak på bilen.

8.5 Startmotor

Alle biler skal være  selvstartene. ”Push start” er forbudt.

9.  Hjelpemiddel

9.1 Data Recorders

Data recordere får benyttes kun  til registrering av data . De får ikke styre funksjoner i kjøretøyet , med unntak av tennings moduler. Aktivering av data recorder  får kun gjøres med manuell bryter. Alle data får kun utskrives med tilkopling av kontakter  på depot plass.

9.2 Brannslukker

Dersom brannslukker er påkrevet gjelder følgende bestemmelser:

Brannslokker er obligatorisk i alle biler med lystgass.

I bilen skal det finnes et fastmontert brannslukningssystem bestående av flaske, rør og dyser.

Systemet skal kunne slokke brann både i motorrom og kupe. Alle slanger, koblinger og dyser skal være av metall. Monteringen skal kunne motstå en g-påvirkning under retardasjon på 25 g.

Føreren skal kunne utløse systemet når han sitter fastspent i normal kjørestilling.

Systemet kan bestå av én- eller to flasker, men utløseren skal være felles.

Dysen i kupéen skal ikke være rettet direkte mot føreren.

Minimums slukningskapasitet gjelder for følgende godkjente slukningsmidler:

SLUKNINGSMIDDEL        KUPÉ     MOTORROM

NAF S3                                 2,0 kg     4,0 kg

NAF P                                   2,0 kg     4,0 kg

AFFF                                     1,7 kg     3,3 kg

Pulver                                    1,2 kg     2,4 kg

Alle flasker skal være merket med følgende informasjon:          

- type slukningsmiddel

- kapasitet

- dato for neste kontroll (maks. to år siden siste kontroll etter fylling)

Det anbefales også å kunne utløse systemet fra utsiden av bilen. Denne eksterne utløseren skal være merket med en rødfarget "E" i en hvit sirkel med rød yterkant. Min. diameter er 10 cm. Systemet skal kunne fungere selv om  bilen er veltet.

9.3 Jekker - støttebukker

Ikke noe arbeide/varmekjøring får utføres på en bil i depotet når den kun er oppjekket på vanlig jekk eller donkraft. Støttebukker skal anvendes i tilfelle jekken/donkraften skulle gi etter.

9.4 Varmkjøring

I alle grupper skal fører/mekaniker være i bilen på førerplass ved varmekjøring selv om den står på støttebukker.

 9.5 Trykkflasker

Alle biler med trykkflasker som nitrous oxide og luftflasker for gearskifting skal være utstyrt med gult/sort triangel i tilknytning til startnummeret

   

 

9.6 Tauebøyle

Tauebøyle foran på bilen er obligatorisk for alle grupper.

10. Fører

Krav til personlig sikkerhetsutstyr varierer i de forskjellige klasser/grupper.

10.1 Hjelm

Hjelm kreves for samtlige klasser.

Hjelm skal være i henhold til NSR § 304

For juniorer bør ikke vekten overstige 1100 g.

Det er forbudt å klebe klistremerker eller lakkere på hjelmen, annet  enn det som fra produsenten er påført.

De forskjellige materialer i hjelmer har ulik aldrings tid.

For polykarbonat/ABS plast er annbefalt brukstid maks.3 år og for glassfiber anbefalt brukstid

maks. 5 år.

10.2 Beskyttelsesbriller

I biler uten frontrute kreves det helhjelm med visir.

10.3 Nakkekrave

Nakkekrave som dekker 360 grader kreves ubetinget for klassene Junior, og ved E.T. under 10.0 sek.

10.4 Kjøredress

Følgende er minimumskrav til bekledning

 

Klasse Jakke Bukse Heldekkende bomull klær 1- lags FIA / SFI FIA / SFI 3.2/A5 Brannhemmende undertøy
Bomull brannhemmende  3.2/A1
J/S – J/M   x        
Street Legal x          
B/Sp se ET     x      
B/St se ET   x        
S/St     x     x
S/St lystgass         x  
S/D       x    
S/G       x   x
S/G lystgass         x  
S/C       x   x
S/C lystgass         x  
S/C       x   x
S/C lystgass         x  
S/P         x  
Pro Mod         x x

10.5 Balaklava

Balaklava i flamme hemmende materiale kreves for samtlige klasser , med unntak av Junior, Street Legal og Super Street.  

10.6    Sko, hansker og sokker.

Hansker og sokker av flammehemmende materiale, samt lær- eller  racing sko er obligatorisk for samtlige klasser med unntak av Street Legal.

10.7. Sikkerhetsseler

Samtlige biler skal være utstyrt med belte med hurtigkobling av god kvalitet. I biler hvor bøyle er obligatorisk, kreves et firepunkts belte., I biler hvor bur er obligtorisk, kreves fempunkts belte.

                

 

Beltet skal være sikkert montert i ramme, tverrbjelke eller annen passende forsterket plass med min.8 mm  stålbolt og på en slik måte at alle innfestninger ligger i rett vinkel på trekkretningen.

Om plane metallplater anvendes for installasjon, skal de de ha en min. tykkelse på 3 mm og avrundede kanter for å forhindre at beltet skades eller skjæres av.

Bolter som skrus direkte gjennom beltets vev er ikke under noen omstendighet tillatt.

Alle typer belter skal kunne løsgjøres med et eneste håndgrep.

Se også NSR § 304.8.

Skulderbåndet skal være sikkert montert i ramme, tverrbjelke eller eller på annen forsterket plass og ikke kunne gli oppover eller fremover.

Topunkts belte av type "ordensbånd" og midjebelte er forbudt.  

Alle biler med E.T. lavere enn 10,0 sek. skal min. være utstyrt med fempunkts belte som tilfredsstiller

SFI 16.1-kravene eller av FIA godkjent standar.

For at et belte skal kunne godkjennes, kreves tydelig merking fra produsenten. Merket skal ha betegnelsen SFI  Spec.16.1 samt produksjonsdatoen.

I Skandinavia skal beltet  resertifriseres etter 2 år for biler i grupper med ET lavere enn 7,50 sek.

For øvrige grupper gjelder 4 år mellom hver resertifisering.

Følgende krav gjelder for de forskjellige gruppene:

Junior                                                 : Fempunkts belte min.44,5 mm (1 3/4").   Armstropper er obligatorisk.

Street Legal                                        : Minimum trepunkts belte godkjent i henhold til vegtrafikkloven.

Biler med ET 12.00 og saktere            : Minimum trepunkts belte. I Sportsman anbefales firepunkts.

Biler med ET 11.99 -10.90                 : Firepunkts belte er obligatorisk.

Biler med ET 10.89- og lavere            : Fempunkts belte ihht. SFI  Spec.16.1 er obligatorisk.

10.8 Armstropper

Armstropper er obligatorisk for førere av alle åpene biler, og Funny Cars

10.9 Nakkestøtte

I alle biler med bøyle ellere bur skal en polstret støtte  må være plasert bak førerens hjelm for å hindre en nakke sleng . Sete med integret nakkestøtte er tillatt. Polstring av bøylen i de ommråder hjelmen kan støte bort til burkonstruksjonen skal være polstrert